Description

Пратика, при която съдиите приписват на дадено лице специфични черти, характеристики или роли, единствено въз основа на неговата /нейната принадлежност към конкретна социална група.

Additional notes and information

Отнася се също и до практиката, при която съдиите поддържат стереотипи, като не оспорват тези, свързани с пола.