Description

plné a rovnocenné zapojenie žien do politického, občianskeho, hospodárskeho, spoločenského a kultúrneho života na národnej, regionálnej a medzinárodnej úrovni a odstránenie všetkých foriem diskriminácie na základe pohlavia sú prioritnými cieľmi medzinárodného spoločenstva

Additional notes and information

Ľudské práva žien a dievčat sú neodňateľnou, integrálnou a nedeliteľnou súčasťou všeobecných ľudských práv.