Description

pjesëmarrja e plotë dhe e barabartë e grave në jetën politike, civile, ekonomike, sociale dhe kulturore, në nivelet kombëtare, rajonale dhe ndërkombëtare, dhe çrrënjosja e të gjitha formave të diskriminimit për shkak të seksit, janë objektiva prioritarë të bashkësisë ndërkombëtare

Additional notes and information

Të drejtat e njeriut të grave dhe vajzave janë një pjesë e patjetërsueshme, integrale dhe e pandashme e të drejtave universale të njeriut.