Description

sieviešu pilnīga un līdztiesīga dalība politiskajā, pilsoniskajā, ekonomiskajā, sociālajā un kultūras dzīvē valsts, reģionālā un starptautiskā līmenī un visu veidu dzimumdiskriminācijas izskaušana; šie ir starptautiskās sabiedrības prioritārie mērķi.

Additional notes and information

Sieviešu un meiteņu cilvēktiesības ir neatņemama, integrāla un nedalāma vispārējo cilvēktiesību daļa.