Description

Ljudska prava žena i djevojaka su neotuđivi, integralni i nedjeljivi dio univerzalnih ljudskih prava.

Additional notes and information

Potpuno i ravnopravno učešće žena u političkom, građanskom, ekonomskom, socijalnom i kulturnom životu na državnom, regionalnom i međunarodnom nivou i iskorjenjivanje svih oblika diskriminacije na osnovu spola, prioritetni su ciljevi međunarodne zajednice.