Description

состојба на отсуство на директна или индиректна дискриминација заснована на пол или род, вклучително и помалку поволен третман на жените поради причини како, на пример, бременост и мајчинство

Additional notes and information

Постоењето на поповолни одредби за заштита на жените во поглед на бременоста и мајчинството, и на позитивни мерки чија цел е да се постигне супстантивна родова еднаквост, не е спротивно на принципот на еднаков третман.