Description

Принцип једнаког поступања значи да не сме бити директне или индиректне дискриминације на основу полу и роду, укључујући мање повољан третман жена из разлога трудноће и мајчинства. Видети такође: директна дискриминација; индиректна дискриминација

Additional notes and information

Повољније одредбе које се тичу заштите жена у вези са трудноћом и мајчинством и позитивне мере које имају за циљ постизање стварне родне равноправности нису у супротности са начелом једнаког третмана.