Description

Принцип једнаког поступања значи да не смије бити директне или индиректне дискриминације на основу пола и рода, укључујући мање повољан третман жена због трудноће и мајчинства.

Additional notes and information

Повољније одредбе које се тичу заштите жена у вези са трудноћом и мајчинством и позитивне мјере које имају за циљ постизање стварне родне равноправности нису у супротности са начелом једнаког третмана.