Description

një gjendje pa diskriminim të drejtëpërdrejtë ose jo, bazuar në seks dhe gjini, përfshirë trajtimin më pak të favorshëm të grave për arsye për shembull të shtatëzanisë dhe amësisë

Additional notes and information

Dispozitat më të favorshme në lidhje me mbrojtjen e grave në lidhje me shtatzaninë dhe lehoninë, dhe masat pozitive që synojnë arritjen e barazisë thelbësore gjinore, nuk janë në kundërshtim me parimin e trajtimit të barabartë.