Description

waarborgen dat er noch direct, noch indirect wordt gediscrimineerd op grond van het geslacht, zoals een minder gunstige behandeling van vrouwen om redenen van bijvoorbeeld sekse, zwangerschap en moederschap

Additional notes and information

Gunstiger bepalingen ten behoeve van de bescherming van vrouwen voor wat betreft zwangerschap en moederschap, en positieve maatregelen die ten doel hebben werkelijke gendergelijkheid te bereiken, zijn niet strijdig met het beginsel van gelijke behandeling.