Description

mungesa e pengesave në pjesëmarrjen ekonomike, politike dhe sociale për shkak të seksit dhe gjinisë

Additional notes and information

Pengesa të tilla shpesh janë jotëdrejtëpërdrejta, vështirë të dallohen, të shkaktuara dhe mbahen në këmbë nga fenomenet strukturore dhe përfaqësimet shoqërore që janë vërtetuar veçanërisht rezistente ndaj ndryshimeve. Mundësitë e barabarta si një nga një grupet e objektivave të barazisë gjinore, bazohen në arsyetimin se një gamë e tërë strategjish, veprimesh dhe masash janë të nevojshme për të korrigjuar pabarazitë e rrënjosura dhe të vazhdueshme.