Description

neexistence překážek, které by na základě pohlaví bránily v účasti na hospodářském, politickém a sociálním životě a zapojení do společnosti

Additional notes and information

Tyto překážky jsou často nepřímé, obtížně rozpoznatelné a jsou zapříčiněny a udržovány strukturálními jevy a společenskými představami, které se vyznačují zvláště vysokou odolností vůči změnám. Pojetí rovných příležitostí jakožto jednoho z cílů genderové rovnosti vychází z předpokladu, že k nápravě hluboce zakořeněné přetrvávající nerovnosti je zapotřebí uplatnit celý soubor strategií, kroků a opatření.