Description

отсуство на пречки за економско, политичко и општествено учество врз основа на пол и род

Additional notes and information

Таквите пречки често се индиректни, тешко се распознаваат, и се создадени и одржани од структурните феномени и општествени претстави што се покажале дека се особено отпорни на промени. Еднаквите можности како една од мноштвото цели за постигнување родова еднаквост се заснова на образложението дека се потребни широка палета на стратегии, активности и мерки за да се поправат длабоко вкоренетите и најупорни нееднаквости.