Description

rättslig klagan när personer som anser sig förfördelad på grund av att likabehandlingsprincipen inte tillämpats på dem inför domstol eller annan behörig myndighet lägger fram sådana fakta som ger anledning att anta att det har förekommit direkt eller indirekt diskriminering åligger det svaranden att bevisa att det inte skett någon överträdelse av principen

Additional notes and information

När det gäller likabehandling av kvinnor och män flyttas bevisbördan mellan parterna (de tilltalade och målsägande) genom rådets direktiv 97/80/EG av den 15 december 1997, baserad på Europeiska unionens domstols rättspraxis.