Description

Kada osoba podnese tužbu za diskriminaciju, u principu je na njoj da dokaže da je bila izložena diskriminaciji (teret dokazivanja).

Additional notes and information

U oblasti jednakog tretmana žena i muškaraca, direktiva Vijeća Evrope (Council Directive 97/80/EC) od 15. decembra 1997, bazirana na slučaju pred Evropskim sudom pravde, izmijenila je teret dokazivanja između stranaka u sporu (oštećenih i optuženih) i to tako da u slučaju kada je propušteno da se primijeni princip jednakog tretmana i u slučajevima diskriminacije, na optuženom je da dokaže da nije bilo narušavanja principa jednakih šansi (presuda od 17. oktobra, 1989. u slučaju C 109/88, Danfoss (ECR, p. I-3199, paragraf 16); Direktiva Vijeća Evrope 97/80/EC od 15. decembra 1997. o teretu dokazivanja u slučajevima diskriminacije bazirane na spolu).