Description

во случај на тужба за заштита од дискриминација, во која некој смета дека му/ѝ е нанесена штета поради неприменување на принципот на еднаков третман, и во која се јавува prima faciе случај за дискриминација, обвинетиот треба да докаже дека не дошло до прекршување на принципот

Additional notes and information

Во сферата на еднаквиот третман на жените и мажите, со Директивата на Советот 97/80/EC од 15 декември 1997 год., врз основа на судската пракса на Судот на правдата на Европската Унија, се врши преминување на товарот на докажување од тужителот на тужениот