Description

Kanne, jossa henkilö katsoo kärsineensä vääryyttä, koska yhtäläisen kohtelun periaatetta ei ole noudatettu, ja jossa todennäköisesti on kyse syrjinnästä, vastaajan velvollisuutena on osoittaa, että periaatetta ei ole rikottu

Additional notes and information

Naisten ja miesten yhtäläisen kohtelun alaa koskevalla direktiivillä, joka perustuu Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytäntöön, siirretään todistustaakkaa osapuolten välillä (vastaaja ja kantaja). Jos henkilöt kokevat tulleensa kohdelluiksi epäoikeudenmukaisesti sen vuoksi, että tasa-arvoperiaatetta ei ole sovellettu, tai jos kyseessä on oletettu syrjintätapaus, on vastaajan tehtävänä todistaa, että tasa-arvoperiaatetta ei ole rikottu (asiassa C­109/88, Danfoss, 17.10.1989 annettu tuomio, Kok. 1989, s. 3199, 16 kohta; neuvoston direktiivi todistustaakasta sukupuoleen perustuvissa syrjintätapauksissa, 15.12.1997).