Description

pravna pritužba gdje osoba smatra da joj je nanesena šteta zbog neprimjenjivanja načela ravnopravnosti, u kojoj se javlja prima facie diskriminacija gdje teret dokaza prelazi na optuženu osobu koja treba dokazati da nije bilo kršenja načela ravnopravnosti

Additional notes and information

U području ravnopravnog postupanja prema ženama i muškarcima Direktiva Vijeća 97/80/EZ od 15. prosinca 1997., koja se temelji na sudskoj praksi Suda Europske unije, prebacuje teret dokazivanja između tuženika i tužitelja.