Description

Када особа поднесе тужбу за дискриминацију, у принципу је на њој да докаже да је била изложена дискриминацији (терет доказивања). У области једнаког третмана жена и мушкараца, директива Европског савјета (Council Directive 97/80/EC) од 15. децембра 1997, базирана на случају пред Европским судом правде, измијенила је терет доказивања између странака у спору (оштећених и оптужених) и то тако да у случају када је пропуштено да се примијени принцип једнаког третмана и у случајевима дискриминације, на оптуженом је да докаже да није било нарушавања принципа једнаких шанси (пресуда од 17. октобра, 1989. у случају Ц 109/88, Данфос (ECR, п. И-3199, параграф 16); Директива Европског савјета 97/80/EC од 15. децембра 1997. о терету доказивања у случајевима дискриминације базиране на полу).