Description

Када особа поднесе тужбу за дискриминацију, у принципу је на њој или њему да докаже да је била/био изложен дискриминацији (терет доказивања).

Additional notes and information

У области једнаког третмана жена и мушкараца, директива Европског савета (Council Directive 97/80/EC) од 15. децембра 1997. базирана на случају пред Европским судом правде, изменила је терет доказивања између странака у спору (оштећених и оптужених) и то тако да у случају када је пропуштено да се примени принцип једнаког третмана и у случајевима дискриминације, на оптуженом је да докаже да није било нарушавања принципа једнаких шанси (пресуда од 17. октобра 1989. у случају C 109/88, Danfoss (ECR, p. I-3199, paragraph 16); Директива Европског савета 97/80/EC од 15. децембра 1997. године о терету доказивања у случајевима дискриминације на основу пола