Description

ankesë ligjore kur personat konsiderojnë se u është bërë padrejtësi nga moszbatimi i parimit të trajtimit të barabartë, dhe kur ekziston një rast prima facie i diskriminimit, i takon të pandehurit të provojë se nuk ka pasur shkelje të parimit

Additional notes and information

Në fushën e trajtimit të barabartë mes grave dhe burrave, Direktiva e Këshillit 97/80 / EC e 15 Dhjetorit 1997, bazuar në praktikën gjyqësore të Gjykatës së Drejtësisë të Bashkimit Europian, zhvendos barrën e provës mes palëve (i pandehuri dhe ankuesi).