Description

w przypadku skargi, w ramach której osoby uznają się za pokrzywdzone na skutek nieprzestrzegania zasady równego traktowania lub prima facie w sprawie dyskryminacji, to do pozwanego należy udowodnienie, że nie doszło do naruszenia tej zasady

Additional notes and information

W obszarze równego traktowania kobiet i mężczyzn dyrektywa Rady 97/80/WE z dnia 15 grudnia 1997 r. na podstawie orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej przenosi ciężar dowodu na obie strony (pozwanego i skarżącego).