Description

juridiska sūdzība, kurā persona apgalvo, ka attiecībā uz viņu nav ievērots vienlīdzīgas attieksmes princips, un kurā, ja konstatēts prima facie diskriminācijas gadījums, atbildētājam jāpierāda, ka princips ir pārkāpts

Additional notes and information

Vienlīdzīgas attieksmes pret sievietēm un vīriešiem jomā 1997. gada 15. decembra Padomes Direktīvā 97/80/EK, kuras pamatā ir Eiropas Savienības Tiesas judikatūra, pierādīšanas pienākums pāriet starp pusēm (atbildētāju un prasītāju).