Description

Равни права, отговорности и възможности на жените и мъжете и момичетата и момчетата.

Additional notes and information

Равенството не означава жените и мъжете да са еднакви, а правата, отговорностите и възможностите на жените и мъжете да не зависят от това дали са родени от женски или от мъжки пол. Равнопоставеността на половете предполага, че се отчитат интересите, нуждите и приоритетите и на жените, и на мъжете, с което се признава разнообразието на различните групи жени и мъже. Равенството между половете не е въпрос на жените, а следва да засяга и изцяло ангажира и мъжете, както и жените. Равенството между жените и мъжете се счита както за въпрос, свързан с правата на човека, така и като предпоставка или показател за устойчиво развитие, съсредоточено върху хората, и демокрацията.