Description

qëndrimi politik dhe angazhimi për të ndryshuar pozicionin politik të grave dhe për të promovuar barazinë gjinore, bazuar në tezën që gratë janë të nënshtruara për shkak të trupit të tyre gjinor, dmth seksit

Additional notes and information

Të gjitha rrymat feministe vërejnë se gratë janë në pozitë të varur në raport me burrat. Përveç tre valëve të feminizmit dhe post-feminizmit, ekzistojnë disa rryma dhe orientime feministe, p.sh. feminizmi marksist, feminizmi liberal, feminizmi kibernetik, feminizmi lezbik, feminizëm radikal, feminizëm & psikanalizë, etj. Fokusi kryesor i feminizmit bashkëkohor është ose një rivlerësim dhe rikonceptim i grave, pozicionet dhe rolet e tyre, ose një dekonstruksion i formave të fshehta të gjinisë diskriminimi dhe përjashtimi.