Description

Метода којом се интегришу питања родне равноправности у циљеве евалуације, али и у методологију, приступе и употребу евалуације. Родно осјетљив мониторинг или праћење и евалуација користи се како би се открило да ли се програм бави различитим приоритетима и потребама жена и мушкараца, како би се процијенило да ли има утицаја на родне односе и за утврђивање родних аспеката које треба интегрисати у системе за праћење и процјену. Укључивање експлицитних циљева и индикатора родне равноправности у фази планирања такође јача одговорност у смислу напретка постигнутог у питањима родне равноправности. Ефикасно родно одговорно праћење и евалуација мора да укључује и квалитативне и квантитативне податке који мјере утицај на родне односе. Без довољно података, тешко је постићи смислену анализу утицаја на родну равноправност. То такође подразумијева да би сви подаци требали бити прикупљени, анализирани и представљени и разврстани према полу.

Additional notes and information

Овај облик праћења и евалуације понекад се користи као синоним за „родно специфичан мониторинг и евалуацију”.