Description

Метода родног укључивања која интегрише питања родне равноправности у циљеве евалуације, али и у методологију, приступе и употребу евалуације. Видети такође: родно осетљив

Additional notes and information

Родно осетљиво праћење и вредновање користи се како би открили да ли се програм бави различитим приоритетима и потребама жена и мушкараца, како би проценили да ли има утицаја на родне односе и за утврђивање родних аспеката које треба интегрисати у системе за прац́ење и процену. Укључивање експлицитних циљева и индикатора родне равноправности у фази планирања такође јача одговорност у смислу напретка постигнутог у питањима родне равноправности. Ефикасно родно одговорно праћење и евалуација мора да укључује и квалитативне и квантитативне податке који мере утицај на родне односе. Без довољно података, смислена анализа утицаја на родну равноправност веома је тешка. То, такође, подразумева да би сви подаци требало да буду прикупљени, анализирани и представљени и разврстани прему полу. Овај облик праћења и евалуације понекад се користи као синоним за „родно специвично праћење и вредновањеˮ.