Description

Metoda kojom se integrišu pitanja rodne ravnopravnosti u ciljeve evaluacije, ali i u metodologiju, pristupe i upotrebu evaluacije.

Additional notes and information

Rodno osjetljiv monitoring ili praćenje i evaluacija koristi se kako bi se otkrilo da li se program bavi različitim prioritetima i potrebama žena i muškaraca, kako bi se procijenilo da li ima utjecaja na rodne odnose i za utvrđivanje rodnih aspekata koje treba integrisati u sisteme za praćenje i procjenu. Uključivanje eksplicitnih ciljeva i indikatora rodne ravnopravnosti u fazi planiranja također jača odgovornost u smislu napretka postignutog u pitanjima rodne ravnopravnosti. Efikasno rodno odgovorno praćenje i evaluacija mora uključivati i kvalitativne i kvantitativne podatke koji mjere utjecaj na rodne odnose. Bez dovoljno podataka, teško je postići smislenu analizu utjecaja na rodnu ravnopravnost. To također podrazumijeva da bi svi podaci trebali biti prikupljeni, analizirani i predstavljeni i razvrstani prema spolu. Ovaj oblik praćenja i evaluacije ponekad se koristi kao sinonim za „rodno specifičan monitoring i evaluaciju”.