Description

jämställdhetsintegreringsmetod där frågor om jämställdhet integreras i utvärderingsmålen samt även i metoden, tillvägagångssättet och användningen av utvärderingen

Additional notes and information

Genusmedveten uppföljning och utvärdering används för att avgöra om ett program adresserar kvinnors och mäns olika prioriteringar och behov, för att bedöma om det påverkar könsrelationer och för att avgöra vilka genusaspekter som måste integreras i uppföljnings- och utvärderingssystemen. Inbegripandet av tydliga målsättningar och indikatorer för jämställdhet i planeringsskedet stärker även ansvarsskyldigheten när det gäller de framsteg som görs i frågor som rör jämställdhet. Effektiv genusmedveten uppföljning och utvärdering måste inkludera både kvalitativa och kvantitativa data som mäter påverkan på könsrelationer. Utan tillräckliga data är det mycket svårt att göra en meningsfull analys av inverkan på jämställdheten. Detta innebär dessutom, vilket utgör ett minimikrav, att all data ska samlas in, läggas fram och analyseras på ett könsuppdelat sätt. Denna form av uppföljning och utvärdering avänds ibland synonymt med "genusspecifik uppföljning och utvärdering".