Description

Метод на интегриране на принципа на равнопоставеността на половете, чрез който се включват въпросите, свързани с равенството между половете в целите, но и в методологията, подходите и начините на използване на оценката.

Additional notes and information

Чувствителните по отношение на пола наблюдение и оценка се използват за да се определи дали в дадена програма са отчетени различните приоритети на жените и мъжете, за да се оцени дали тя оказва въздействие върху отношенията между половете, и да се установят аспектите на пола, които трябва да бъдат интегрирани в системите за наблюдение и оценка. Включването на ясни цели и показатели относно равенството между половете на етапа на планиране също укрепва отчетността от гледна точка на постигнатия напредък по въпросите на равенството между половете. Ефективните чувствителни по отношение на пола наблюдение и оценка трябва да включва както качествени, така и количествени данни, които измерват въздействието върху отношенията между половете. Без достатъчно данни е много трудно да се изготви значим анализ на въздействието върху равенството между половете. Това предполага също, че като минимум всички данни следва да бъдат събирани, представяни и анализирани чрез разбивка по пол.