Description

dzimumu līdztiesības aspekta iekļaušanas metode, kas iekļauj dzimumu līdztiesības jautājumus izvērtēšanas mērķos, kā arī izvērtēšanas metodikā, pieejās un lietojumā

Additional notes and information

Dzimumsensitīvu pārraudzību un izvērtēšanu izmanto, lai atklātu, vai programma risina atšķirīgas sieviešu un vīriešu prioritātes un vajadzības, lai novērtētu, vai tai ir ietekme uz dzimumu attiecībām, un lai noteiktu dzimumu aspektus, kas jāiekļauj pārraudzības un izvērtēšanas sistēmās. Skaidru dzimumu līdztiesības mērķu un rādītāju iekļaušana plānošanas posmā arī stiprina pārskatāmību attiecībā uz panākto progresu dzimumu līdztiesības jautājumos. Efektīva, dzimumu līdztiesību ievērojošā pārraudzībā un izvērtēšanā jāietver gan kvalitatīvi, gan kvantitatīvi dati, kas mēra ietekmi uz dzimumu attiecībām. Ja nav pietiekamu datu, ir ļoti grūti veikt jēgpilnu ietekmes uz dzimumu līdztiesību analīzi. Tas arī nozīmē, ka visiem datiem vismaz jābūt savāktiem, sniegtiem un analizētiem kā pēc dzimuma dezagregētiem datiem.