Description

Soolõime meetod, millega lõimitakse soolise võrdõiguslikkuse küsimused hindamiseesmärkidesse, aga ka hindamismetodoloogiasse ja praktikasse

Additional notes and information

Sootundlikku jälgimist ja hindamist kasutatakse selleks, et näidata, kas programm käsitleb naiste ja meeste erinevaid prioriteete ning vajadusi, et hinnata, kas sel mõjutab soosuheteid, ning määrata kindlaks soolised aspektid, mis tuleb lõimida jälgimis- ja hindamissüsteemidesse. Selgete soolise võrdõiguslikkuse eesmärkide ja indikaatorite lisamine planeerimisfaasis parandab samuti vastutavust, sest võimaldab hinnata edusamme soolise võrdõiguslikkuse küsimustes. Tõhus sootundlik jälgimine ja hindamine peab hõlmama nii kvalitatiivseid kui ka kvantitatiivseid andmeid, millega mõõdetakse mõju soosuhetele. Piisavate andmeteta on väga raske analüüsida mõju soolisele võrdõiguslikkusele. See tähendab ka seda, et kõiki andmeid tuleks koguda, esitada ja analüüsida sugude lõikes.