Description

metóda uplatňovania rodového hľadiska, ktorá začleňuje otázky rodovej rovnosti do cieľov hodnotenia, ako aj do metodiky hodnotenia, jeho prístupov a využitia

Additional notes and information

Monitorovanie a hodnotenie zohľadňujúce rodové hľadisko sa používa na preskúmanie toho, či sa program zameriava na rôzne priority a potreby žien a mužov, na posúdenie toho, či má vplyv na rodové vzťahy, a aby určil rodové aspekty, ktoré je potrebné začleniť do systémov monitorovania a hodnotenia. Zodpovednosť z hľadiska pokroku dosiahnutého v oblasti rodovej rovnosti posilňuje aj zahrnutie explicitných cieľov a ukazovateľov rodovej rovnosti do fázy plánovania. Účinné rodovo citlivé monitorovanie a hodnotenie charakteru musí zahŕňať kvalitatívne i kvantitatívne údaje, ktoré merajú vplyv na rodové vzťahy. Bez dostatočných údajov je zmysluplná analýza vplyvu na rodovú rovnosť veľmi ťažko uskutočniteľná. To tiež znamená, že ako minimum by sa mali všetky údaje zhromažďovať, prezentovať a analyzovať spôsobom rozdeľovaným podľa pohlavia.