Description

академски, најчесто интердисциплинарен пристап кон анализата на состојбите на жените и мажите и родовите односи, како и родовата димензија на сите други дисциплини