Description

kritisk undersökning av hur könsskillnader i rollfördelning, verksamheter, behov, möjligheter och rättigheter/behörigheter påverkar kvinnor, män, flickor och pojkar inom ett visst politiskt område, en situation eller sammanhang

Additional notes and information

Inom ramen för genusanalys undersöks förhållandena mellan kvinnor och män och de begränsningar som de upplever i relation till varandra i uppnåendet av jämställdhet inom ett visst politiskt område, en situation eller kontext. Genusanalys kan utföras på grundval av kvalitativ information och kvalitativa metoder och/eller på grundval av kvantitativ information genom genusstatistik.