Description

ekzaminim kritik sesi ndryshimet në rolet, aktivitetet, nevojat, mundësitë dhe të drejtat / të drejtat gjinore ndikojnë tek gratë, burrat, vajzat dhe djemtë në një fushë të caktuar politike, situatë ose kontekst

Additional notes and information

Analiza gjinore shqyrton marrëdhëniet midis grave dhe burrave dhe kufizimet me të cilat ato përballen me njëri-tjetrin në arritjen e barazisë gjinore në një fushë të caktuar politike, situatë ose kontekst. Analiza gjinore mund të kryhet në bazë të informacionit dhe metodave cilësore dhe / ose bazuar në informacionin sasior të siguruar nga statistikat gjinore.