Description

kritičko ispitivanje načina na koji razlike u rodnim ulogama, aktivnostima, potrebama, pravima i privilegijama utječu na žene, muškarce, dječake i djevojčice u određenoj situaciji ili kontekstu

Additional notes and information

Rodna analiza ispituje veze između žena i muškaraca te prepreke s kojima se susreću u odnosu jedno prema drugom u postizanju rodne ravnopravnosti u području određene politike, situacija ili konteksta.