Description

Критично изследване как различията по пол по отношение на социалните роли, дейностите, нуждите, възможностите и упражняването на правата, засягат жените, мъжете, момичетата и момчетата в дадена област на политика, ситуация или контекст.

Additional notes and information

В анализа по пол се изследват отношенията между жените и мъжете и ограниченията, които те срещат в постигането на равенство между половете в дадена област на политика, ситуация или контекст. Анализ по пол може да се прави въз основа на качествена информация и методи и/или въз основа на количествена информация, събрана чрез използването на статистика по пол.