Description

критичко испитување како разликите во родовите улоги, активности, потреби, можности и права/следувања влијаат на жените, мажите, девојчињата и момчињата во дадена област на политиките, ситуација или контекст.

Additional notes and information

Родовата анализа ги испитува односите меѓу жените и мажите и меѓусебните ограничувањата со кои се соочуваат при постигнувањето на родовата еднаквост во дадена област на политиките, ситуација или контекст. Родовата анализа може да се спроведе врз основа на квалитативни информации и методи и/или врз основа на квантитативни информации што ги нуди родовата статистика.