Description

како некое лице размислува за себе во поглед на привлечноста кон припадници на истиот, или на другиот пол, врз основа на сопствените искуства, размислувања и реакции, а не дефинирајќи се преку родот или полот на своите сексуални партнери

Additional notes and information

Тука е вклучена можноста и да не сака лицето да ја именува/означува својата сексуална идентификација.