Description

Osoba koju privlači neko drugog pola osim vlastitog. Videti tаkođe: heteroseksuаlnost