Description

централен аспект на човечкото битие во текот на животот што ги опфаќа полот, родовите идентитети и улоги, сексуалната ориентација, еротичноста, задоволството, интимноста и репродукцијата

Additional notes and information

Сексуалноста се доживува и изразува преку мислите, фантазиите, желбите, верувањата, ставовите, вредностите, однесувањата, практиките, улогите и врските. Сексуалноста може да ги опфати сите тие димензии, но и не мора секогаш сите овие димензии да се доживеат или изразат. На сексуалноста влијае интеракцијата на биолошките, психолошките, социјалните, економските, политичките, културните, етичките, правните, историските, верските и духовните фактори.