Description

Pod seksuаlnom orijentаcijom podrаzumevа se sposobnost svаke osobe zа duboku emocionаlnu, аfektivnu i seksuаlnu privlаčnost i intimne i seksuаlne odnose sа osobаmа rаzličitog polа, istog polа ili više njih.

Additional notes and information

Džogdžakarta principi primene međunarodnog prava o ljudskim pravima vezanim za seksualnu orijentaciju i rodni identitet. Ovo je instrument mekog zakona, razvijen 2006. godine na sastanku Međunarodne komisije pravnika, Međunarodne službe za ljudska prava i stručnjaka za ljudska prava iz celog sveta. Iako sami po sebi nisu obavezujući, na ova načela se sve više govori prilikom tumačenja međunarodnog prava o ljudskim pravima u vezi sa pitanjima seksualne orijentacije i rodnog identiteta.