Description

mjet analitik për studimin, kuptimin dhe përgjigjen ndaj mënyrave në të cilat seksi dhe gjinia kryqëzohen me karakteristikat / identitetet e tjera personale, dhe se si këto kryqëzime kontribuojnë në përvojat unike të diskriminimit

Additional notes and information

Fillon nga premisa që njerëzit jetojnë identitete të shumëfishta, të shtresuara, të marra nga marrëdhëniet shoqërore, historia dhe funksionimi i strukturave të pushtetit. Analiza ndërseksionale synon të zbulojë identitete të shumëfishta, duke ekspozuar llojet e ndryshme të diskriminimit dhe disavantazhit ndërseksional dhe të shumëfishtë që ndodhin si pasojë e kombinimit të identiteteve dhe kryqëzimit të seksit dhe gjinisë me elementë të tjerë.