Description

analytický nástroj pro zkoumání a pochopení způsobů, jimiž se hledisko pohlaví a genderu prolíná s ostatními osobními vlastnostmi či identitami, a reagování na tyto způsoby prolínání a zkoumání, jak toto prolínání přispívá ke konkrétním zkušenostem dané osoby s diskriminací

Additional notes and information

Intersekcionalita vychází z předpokladu, že lidé žijí ve vícevrstevných identitách plynoucích ze sociálních vztahů, z dějin a z fungování mocenských struktur. Cílem průsečíkové analýzy je zkoumat tyto vícenásobné identity, odhalovat různé druhy průsečíkové a vícenásobné diskriminace a znevýhodnění, k nimž dochází v důsledku spojení různých identit a prolínání důvodů pohlaví a genderu s jinými důvody.