Description

аналитичка алатка за проучување, разбирање и одговарање на начините на кои полот и родот се пресекуваат со другите карактеристики/идентитети, и како таквите интерсекции придонесуваат кон уникатните искуства со дискриминацијата

Additional notes and information

Поаѓа од премисата дека луѓето живеат повеќекратни и слоевити идентитети што потекнуваат од општествените односи, историјата и функционирањето на структурите на моќ. Интерсекциската анализа има за цел да открие повеќе идентитети, откривајќи ги различните типови на интерсекциска и повеќекратна дискриминација и понеповолната положба што се јавуваат како последица на комбинацијата на идентитети и интерсекцијата на полот и родот со другите основи.