Description

Аналитичен инструмент за изследване, разбиране и даване на отговор на начините, по които полът, свързан с други лични характеристики/идентичност, има отношение към индивидуалния опит от дискриминация.

Additional notes and information

Корени се в идеята, че хората имат множествени и многослойни идентичности, формиращи се през социалните отношения, историята и функционирането на властовите структури. Междусекторният анализ има за цел да открива множествените идентичности, различните видове междусекторна и множествена дискриминация и вредите, които възникват в следствие на комбинацията на идентичности, и взаимовръзката на пола с други основания.