Description

внатрешното и индивидуалното доживување на сопствениот род што секое лице длабоко го чувствува за себе, што може но и не мора да соодветствува на полот што му е определен при раѓањето, вклучително и личното доживување на сопственото телото (што може да подразбере, при слободен избор, модификација на телесниот изглед или функција по медицински, хируршки или друг пат) и поинакво изразување на родот, вклучително и облекувањето, говорот и манирите.