Description

биолошки и психолошки карактеристики врз основа на кои луѓето се дефинираат како жени или мажи

Additional notes and information

Овие видови биолошки карактеристики не се исклучуваат меѓусебно, зашто постојат поединци што поседуваат карактеристики од обата вида, но врз основа на нив се распознаваат човечките битија како женски и машки.