Description

sociálne atribúty a príležitosti spojené so ženou a mužom a vzťahmi medzi ženami a mužmi a dievčatami a chlapcami, ako aj vzťahmi medzi ženami a vzťahmi medzi mužmi

Additional notes and information

Tieto atribúty, príležitosti a vzťahy sa vytvárajú v rámci spoločnosti a dajú sa naučiť prostredníctvom socializačných procesov. Viažu sa na špecifický kontext a čas a sú a meniteľné. Rod určuje, čo sa očakáva, povoľuje a oceňuje u žien alebo mužov v danom kontexte. Vo väčšine spoločností medzi ženami a mužmi existujú rozdiely a nerovnosti v oblasti pridelených povinností, vykonávaných činností, v prístupe k zdrojom a kontrole nad nimi, ako aj v oblasti príležitostí rozhodovania. Rod je súčasťou širšieho spoločensko-kultúrneho kontextu. Medzi ďalšie dôležité kritériá spoločensko-kultúrnej analýzy patrí trieda, rasa, úroveň chudoby, etnická skupina a vek. Predpoklady a očakávania založené na rode vo všeobecnosti znevýhodňujú ženy vo vzťahu ku skutočnému využívaniu práv, ako je sloboda konať a byť uznaný za autonómnu, plne schopnú dospelú osobu, plne sa zúčastňovať na hospodárskom, spoločenskom a politickom rozvoji a prijímať rozhodnutia týkajúce sa ich okolností a podmienok. Rod je takisto dôležitým pojmom, ktorý je potrebné pochopiť v kontexte rodovej identity.